Енциклопедия

Раздел Енциклопедия:

Подземни нощенки

Noctuidae

Подземни нощенки

Нощенките (сем. Noctuidae) са всеядни насекоми и за зеленчуковите култури могат да имат много голямо стопанско значение, особено при висока численост. Разделени са в две основни групи – подземни нощенки и надземни нощенки.

Отделните видове нощенки се различават силно по своето биологично развитие. Могат да имат едно, две или три поколения през годината. Зимуването също се извършва на различни фази от развитието им – яйце, ларва или какавида.

Възрастните насекоми на нощенките са сравнително едри пеперуди, достигащи 30-45 мм, със светлокафяви или жълто-сиви предни крила, върху които има няколко специфични петна и различни зигзаговидни ивици. Задните крила обикновено са по-светли и оцветени в един тон. Пеперудните са активни нощем, откъдето тази група насекоми носят името си. Възрастните не нанасят повреди по растенията. Привличат се силно от светлина (особено от UV спектъра), от различни ферментиращи течности и от цъфтяща растителност, тъй като се изхранват с отделящия се нектар. Пеперудите снасят яйцата си през нощта поединично или по няколко заедно от долната страна на листата и по листните дръжки на културната и плевелната растителност или по сухите растителни остатъци, намиращи се върху почвата. Предпочитат стелещи се или образуващи розетки растения.

Възрастните гъсеници често са землисто сиви (известни като сиви червеи), но при някои видове нощенки върху гърба и отстрани на тялото може да има надлъжни различно оцветени ивици. Често кожата им е мазна или дребнозърнесто шагренирана. Имат по три чифта гръдни крака. Само гъсеницата на гамозначната нощенка има и 3 чифта коремни крака. Използват големи количества растителна маса за изхранването си и могат да бъдат силно вредоносни за растенията, особено когато са  намножени в големи количества.Тогава са в състояние да предизвикат пълното им унищожаване. В зависимост от начина на живот, който водят ларвите, нощенките се разделят на две големи групи – подземни и надземни.

Гъсениците на различните подземни нощенки водят нощен начин на живот и се изхранват с корените, с кореновата шийка, с основната част на стъблата, с розетките или с приземните листа на растенията. През деня те се намират плитко заровени в почвата, най-често около мястото на повредите, свити на кравайче. Особено чувстителни са младите растения, преди развитието на механичните им тъкани. Вследствие на нанесените повреди растенията се пречупват и загиват. При по-късно нападение растенията могат да оцелеят, но обикновено развитието им е силно редуцирано. Често повредите се разширяват по дължината на реда, като се засягат няколко последователно разположени растения. Останалите етапи от развитието на подземните нощенки – яйцеснасяне и какавидиране, също преминават или са свързани с почвата.

От всички подземни нощенки най-съществено значение имат зимната нощенка, пролетната нощенка, удивителнозначната нощенка и ипсилоновата нощенка.

 

Зимна нощенка, зимен сив червей (Agrotis segetum Schiff.)

 

Зимната нощенка е многояден вид, от първостепенно стопанско значение. Храни се  със засетите семена, кълновете, подземните стъбла и кореноплодите на 150 вида растения, в т.ч. домати, пипер, патладжан, краставици, зеле, лук, магданоз и други.

Пеперудата има светлосиви, жълто-сиви до почти черни предни крила с характерни бъбрековидно, кръгло и клиновидно петно, които са заобиколени с тънък черен кант. Задните крила са белезникаво сиви, по-тъмни по периферията. Възрастните гъсеници са землисто сиви, по гърба и отстрани на тялото с надлъжни тъмни ивици. Има две поколения годишно и зимува като възрастна гъсеница в почвата на дълбочина от 10 до 25 см в зависимост от типа й.

 

Пролетна нощенка (Euxoa temera Hb.)

 

Разпространена е преди всичко в Северна България. Нанася повреди по домати, пипер, краставици, зеле, салати, арпаджик и други.

Предните крила са сиво-кафяви, с по една светла ивица на предния край. Характерните за нощенките кръгло и бъбрековидно петно са бели, а клиновидното е по-тъмно от околния фон на крилата. Петната са включени в тъмнокафяв равнобедрен триъгълник. Гъсеницата е сива, с червеникаво-кафява глава. Надлъжно по гърба й се очертават четири тъмни ивици. Пролетната нощенка развива едно поколение годишно и зимува като яйце с напълно оформена гъсеница в него.

 

Удивителнозначна нощенка (Agrotis exclamation L.)

 

Нанася същите повреди по зеленчуковите култури, както и зимния сив червей. Предните криле на пеперудите са жълтеникаво-сиви до тъмнокафяви, почти едноцветни, без напречни линии. Бъбрековидното петно е по-тъмно оцветено в сравнение с кръглото. Клиновидното петно е видоизменено и има форма на удивителен знак, откъдето идва наименованието на вида. Гъсеницата е землистосива, без блясък, като кожата й е неравномерно гранулирана с по-дребни и едри зърна. Има две поколения годишно и зимува като възрастна гъсеница в почвата.

 

Ипсилонова нощенка (Agrotis ypsilon Rott.)

 

По своето стопанско значение и вредоносност заема второ място след зимния сив червей, като е в състояние да напада домати, пипер, патладжан, зеле, краставици, лук, чесън и други зеленчукови видове.

Първият чифт криле на пеперудите са тесни и заострени към върха, с жълто-кафяв до червено-кафяв цвят, понякога по-тъмни в предния край. Върху тях има по едно бъбрековидно и едно триъгълно тъмнокафяво петно. Задните криле са по-светли, с тъмни жилки и тъмен външен край. Гъсениците са голи, землистосиви, отделни екземпляри – тъмнокафяви до почти черни. Надлъжно по гърба и отстрани на тялото преминават по-светли ивици, като страничните не винаги са добре изразени.

 

КОНТРОЛ НА ПОДЗЕМНИ НОЩЕНКИ

 

Необходима е система от мероприятия, включващи: дълбока основна оран и редовни вегетационни обработки за унищожаване на гъсениците и какавидите, намиращи се в почвата; възможно най-ранна сеитба или разсаждане за добро вкореняване и развитие на механичните тъкани на растенията, така че по-лесно да се преодолеят нанесените повреди; контрол върху плевелната растителност, където се хранят възрастните индивиди, снасят се яйцата и се изхранват младите ларви, преди да преминат върху културните растения. Приложение на различни видове капани за подземни нощенки – UV лампи и хранителни уловки от ферментиращи течности както за идентифициране на неприятеля, така и за директна борба. Химичните средства не проявяват добра ефективност поради подземния начин на живот на тази група нощенки.

 

  |  Views: 2039  |  Прочетено във Вестник за градината