Енциклопедия

Листоминиращи молци (Миниращ молец)

Cameraria ohridella

Листоминиращи молци (Миниращ молец)

Листоминиращите молци са специфична група от неприятели, включваща кръгломиниращият молец, овощният миниращ молец, змиевидно миниращият листов молец, ябълковият миниращ листов молец и ябълковият пъстър миниращ молец. Тези вредители се намножиха по овощните дървета вследствие интензивната употреба на органохлорни препарати в миналото, които увеличават тяхната яйчна продуктивност.

Възрастните насекоми на листоминиращите молци са много дребни пеперуди с разнообразен рисунък на предните и задните крила. Гъсениците са сиво-елени с тъмна глава и гръден щит.

Отделните видове и имат различаваща се биология. При нашите условия обикновено развиват 3-4 поколения годишно. Зимуват на различни възрасти, най-често като ларви и какавиди, в различни укрития по ствола, клоните и клонките на овощните дървета, в окапалите листа, в мумифицираните плодове, върху плевелната растителност или върху почвата.

Излюпените пеперуди са дневни насекоми, които летят групово през най-слънчевата част от денонощието около короната на дърветата. Яйцата се снасят по единично от долната или горната страна на листата, най-често на връхните и страничните клони, по-рядко във вътрешността на короната. Излюпените гъсеници се вгризват в листата, без да се движат по повърхността им. Те прогризват горния или долния епидермис и се хранят с паренхимната тъкан, като я изгризват напълно или частично. При храненето си гъсеничките се движат по различен начин, при което се формират мини с разнообразна форма – кръгла, елипсовидна, змиевидна и т.н. В зависимост от мястото на храненето мината може да бъде видима от горната или от долната страна на листната повърхност. Отложените екскременти ясно очертават движението на гъсениците, което е различно при отделните видове. След като завършат развитието си, гъсениците прогризват сърповиден отвор върху покривните тъкани, напускат мината, като се спускат по копринена нишка, и какавидират в различни укрития или остават в мястото на храненето си.

При висока плътност на листоминиращите молци върху листата се формират голям брой мини, с което се нарушава фотосинтетичната активност на растенията. Наблюдава се преждевременен листопад, издребняване на плодовете, не се залагат плодни пъпки за следващата година, настъпва общо отслабване на дърветата, което често е причина за измръзването им през зимата.

Като вредители по овощните дървета, лозата и ягодоплодните растения са установени няколко вида листоминиращи молци, от които с най-съществено стопанско значение са

 

Кръгломиниращ молец (Cemiostoma scitella Zell.)

 

Предните крила са сребристосиви, на върха пересто разклонени. Връхната част е изпъстрена с оранжеви, черни и сребристи ивици и петна. Напречно в средната част на крилото е разположена сравнително широка ивица с портокалов цвят. Възрастната гъсеница е сиво-зелена със светлокафява глава. Кръгломиниращият молец има три пълни и частично четвърто поколение. Зимува като какавида по ствола, клоните и клонките, по окапалите листа и мумифицираните плодове, оставащи в короната на дърветата или прибрани в плодохранилищата.

 

Овощен миниращ молец (Lionetia clerkella L.)

 

Предните крила на възрастното насекомо са тесни и дълги, като към върха постепенно се заострят. На цвят са сребристобели, на края слабо червено-кафяви, с 4 напречни черни ивици, по краищата с дълги ресни. Задните крила са светлосиви, тесни, силно заострени, с дълги нежни ресници. Овощният миниращ молец има три поколения годишно. Зимуват пеперудите в пукнатините на кората, където издържат на много ниски температури.

 

Змиевидно миниращ листов молец (Stigmella malella Stt.)

 

Предните крила на пеперудата са продълговати, черни с кафяв оттенък и блясък. Напречно към върха преминава сребристобяла ивица. Задните крила са ланцетовидни, пепелносиви, с дълги нежни ресници по цялата периферия. Змиевидният миниращ листов молец има четири поколения годишно. Зимува като какавида в почвата.

 

Ябълков миниращ листов молец (Lithocolletis corylifoliella Hw.)

 

Предните крила на възрастното насекомо са светлокафяви с червеникав оттенък. В основната им част преминава слабо извита надлъжна белезникава линия. В средата на всяко крило има по две белезникави ивици, разположени под ъгъл 45º една спрямо друга. Връхната част на крилото е осеяна с тъмнокафяви петна. Задните крила са силно заострени, сиво-кафяви, с дълги сламестожълти ресници. Ябълковият миниращ листов молец има три поколения годишно. Зимува като напълно изхранена гъсеница в окапалите минирани листа, намиращи се върху почвата.

 

Ябълков пъстър миниращ молец (Lithocolletis blancardella F.)

 

Предните крила са много пъстри, със светлокафяв цвят и слабо червеникав оттенък, прошарени с бели ивици и кафяви петна. Задните крила са кафяви, с дълги ресници на предния и задния край. Ябълковият пъстър миниращ молец има три поколения годишно. Зимува като какавида в мините на листата, окапали върху почвата.

 

КОНТРОЛ

 

За ограничаване плътността на листоминиращите молци е необходима дълбока обработка, при която се унищожават гъсениците и какавидите им, които зимуват в опадалите листа и в почвата. Срещу кръгломиниращия молец резултатно е остъргването и изгарянето на старата и напукана кора по ствола на овощните дървета. Химични мерки за контрол се прилагат срещу младите гъсенички, при плътност 2-3 мини на лист и големина до 1-2 мм.

 

  |  Views: 1439  |  Прочетено във Вестник за градината