Енциклопедия

Листогризещи гъсеници

Lepidoptera

Листогризещи гъсеници

Листогризещите гъсеници се отгнасят към различни семейства на разред Пеперуди (Lepidoptera). Към тях се включват едни от най-важните в стопанско отношенение вредители за овощните дървета, лозата и ягодоплодните растения. В периоди със силно намножаване те са в състояние не само да нанесат съществени повреди на нападнатите дървета, но и да намалят тяхната дълговечност или дори да унищожат цели насаждения.

Възрастните индивиди на листогризещите гъсеници са средно големи до едри пеперуди, при някои от които се наблюдава различие между половете. Отделните видове имат характерен рисунък и оцветяване на крилата. Гъсениците са едри и могат да достигнат до 5-6 см. Имат добре развита глава и три чифта гръдни крака. Оцветени са по различен начин, много често с различно големи брадавички по тялото и силно изразено окосмяване. Обикновено космиците са свързани с специални жлези, в които се синтезират парливи вещества, причиняващи алергии при докосване.

Листогризещите гъсеници имат твърде разнообразна биология. Преобладаващата чест от тях развиват по едно поколение годишно и зимуват като яйца, млади или по-възрастни ларви, в различни укрития или в паяжинни пашкулчета по нападнатите дървета. Някои видове обаче, каквато е бялата американска пеперуда, са в състояние да развият по няколко поколения годишно, което е причина за рязко повишаване на тяхната вредоносност.

Листогризещите гъсеници са многоядни вредители, които се хранят с различни растения, в т.ч. и горско дървесни видове. Поради това те често се намножават в горите и крайпътните дървета, откъдето преминават в културните площи и представляват съществен проблем за планинското овощарство. Изхранват се с почти всички части на растенията. Рано напролет младите гъсеници нагризват набъбналите листни и плодни пъпки, а след това нарастващите листа. Много често те се развиват в общи паяжинни гнезда, изплетени от бели копринени нишки. От гнездата гъсеничките излизат и се хранят с листата на съседните клони. След като унищожат листата около гнездото, гъсеничките се придвижват групово към други клонки, приготвят си ново паяжинно гнездо и продължават да се хранят. По време на развитието си гъсениците са в състояние няколко пъти да сменят гнездата си. Ако унищожат листата на дървото, но още не са завършили развитието си, те преминават върху други дървета. Гъсениците се хранят нощно време или привечер. Възрастните гъсеници обикновено се разпълзяват и водят самостоятелен начин на живот и само нощем се връщат в общите гнезда. След като завършат храненето си, гъсениците си приготвят пашкул и какавидират, обикновено в мястото, където са се хранили. Излюпените пеперуди могат да имат дневен (бяла овощна пеперуда) или нощен начин на живот (гъботворка, златозадка и т.н.). Те не се хранят и приемат само вода или растителен нектар, поради което не са опасни за отглежданите култури. Умират непосредствено след като снесат яйцата си.

Като вредители по овощните дървета, лозата и ягодоплодните растения с най-съществено стопанско значение са бялата овощна пеперуда, златозадката пръстенотворката, гъботворката и бялата американска пеперуда.

 

Бяла овощна пеперуда (Aporia crataegi L.)

 

Възрастното насекомо е средно голяма пеперуда със сиво-черно тяло. Предните и задните крила са бели с кремав оттенък и са покрити с фин бял прашец. Жилките са черни, ясно забележими. Мъжките индивиди са по-тъмни от женските. Гъсеницата е сива, отгоре сиво-черна, с 3 кафяво-черни надлъжни ивици. Отстрани на тялото преминава по една червено-жълта надлъжна линия. Гъсеницата е покрита с дълги белезникави и кафяво-черни космици. Бялата овощна пеперуда има едно поколение годишно. Зимува като гъсеница от трета възраст в гъсенично гнездо, което е образувано от един лист и е прикрепено с копринена нишка към тънките клонки в короната на дърветата.

 

Златозадка (Euproctis chrysorrhoea L.)

 

Възрастното насекомо е сравнително дребна пеперуда. Крилате са бели, с копринен блясък, понякога върху предните има черни петна. Коремчето е покрито с къси кафяви власинки и завършва с туфичка от златисти космици, които са много по-плътни при женските индивиди. Възрастната гъсеница има тъмносив цвят, с две червени надлъжни линии по гърба, а от страни на тялото с по една бяла прекъсваща се линия. На деветото и десетото членче се намира по една оранжево-червена брадавичка. Тялото е силно окосмено с дълги жълто-кафяви космици, събрани в кичурчета, които излизат от брадавички. Златозадката има едно поколение годишно. Зимува като гъсеница от трета възраст в зимни гнезда, образувани от няколко повредени листа и омотани с белезникава пояжина, които са разположени по върховете на клоните.

 

Пръстенотворка (Malacosoma neustria L.)

 

Възрастните насекоми са сравнително дребни пеперуди, като женските индивиди са по-едри от мъжките. Тялото е дебело и силно окосмено. Основният цвят на крилата е канеленожълт. На предните крила преминава по една доста широка напречна ивица, която е по-тъмна от основния цвят. Задните крила са по-светли.  Гъсеницата е твърде пъстра – надлъжно по средата на тялото преминава белезникава ивица, до нея от двете й страни по една плътна оранжева, а след нея червеникава и прекъсната оранжева линия. Странично на тялото е разположена по една широка синя лента. Цялото тяло е покрито с редки кафяви космици. Пръстенотворката има едно поколение годишно и зимува като напълно развита гъсеничка в яйцата, които са наредени пръстеновидно около тънките клонки на нападнатите дървета.

 

Гъботворка (Lymantria dispar L.)

 

Възрастното насекомо е средно голямо пеперуда с ясно изразен полов диморфизъм. Мъжките пеперуди са по-дребни, със сиво-кафяв основен цвят и тъмни зигзаговидни напречни ивици и петна. Женските индивиди са по-едри, с бледъжълтеникав основен цвят, с тъмни зигзаговидни напречни линии и с едно черно петно в средата на предните крила. На края на коремчето имат туфичка от тъмно оцветени космици. Възрастните гъсеници са със сиво-кафяв основен цвят. Надлъжно по гърба им преминават три тесни жълтеникави ивици, а отстрани са разположени по две брадавички. Върху първите пет членчета брадавичките са оцветени в син, а върху останалите – в червен цвят. От всяка брадавичка излизат кичурчета от дълги власинки. Гъботворката има едно поколение годишно и зимува като напълно развита гъсеничка в яйцата, които са разположени на купчинки и са покрити с власинките, отделени от последното коремно членче на женските пеперуди.

 

Бяла американска пеперуда (Hyphantria cunea Drury)

 

Възрастното насекомо е средно голяма пеперуда с изцяло бели криле, понякога с едва забележими дребни тъмни точици. Тялото, особено главата и краят на коремчето, е покрито с интензивно бели гъсти власники. Гъсениците са тъмносиво оцветени по гърба, отстрани имат по една бяла ивица, а от долната страна са светлосиви. Цялото тяло е покрито с дълги, излизащи на снопчета космици. Бялата американска пеперуда развива две поколения годишно – първото през май-юни, а второто през юли-август. Зимуват какавидите в почвата под нападнатите дървета.

 

КОНТРОЛ

 

Борбата с листогризещите гъсеници се извършва преди всичко с химични средства. Тяхната ефективност е по-висока при третиране на младите гъсеници. Прилагат се при 10-15% повредена листна маса. Използват се широкоспектърни инсектициди, както и всички одобрени биопрепарати на базата на Bacillus thuringiensis.

 

  |  Views: 2613  |  Прочетено във Вестник за градината