Енциклопедия

Раздел Енциклопедия:

Кореново и стъблено гниене

Кореновото и стъбленото гниене може да бъде твърде опасна болест за зеленчуковите растения, отглеждани в полиетиленови оранжерии през неблагоприятния за развитието сезон. При полско производство кореново и стъблено гниене се наблюдават много рядко, само в случаите на големи грешки при отглеждането – недобре подравнени терени, небалансирано поливане или високо ниво на подпочвените води.

Причинители на кореново и стъблено гниене са гъби, отнасящи се към род Pythium. Те са типични почвообитаващи видове, които се запазват свободно в почвата или в болните растителни остатъци, откъдето осъществяват първичните заразявания през следващия вегетационен сезон. Към род Pythium се включват голям брой видове, които обикновено се развиват съвместно, формирайки общ паразитен комплекс. Много често те се срещат заедно с представители на род Phytophthora, което е свързано с повишаване на вредоносността им.

Разгледаните причинители на кореново и стъблено гниене от родовете Pythium и Phytophthora притежават сравнително малка специализация, поради което имат широко разпространение и многобройни гостоприемници сред зеленчуковите видове. Независимо, че са в състояние да нападат и студоустойчиви култури, каквито например са зелевите, тяхното стопанско значение е по-голямо за топлолюбивите видове и преди всичко за краставиците и останалите тиквени и бостанни растения.

Симптомите на кореново и стъблено гниене са сравнително еднообразни независимо от вида на патогена и отглежданите растения. Обикновено се засягат кореновата шийка и кореновата система на растенията. Върху тях се появяват отделни тъмни напетнявания, които постепенно се сливат, предизвиквайки загниване на нападнатите тъкани. Болните растения увяхват, жълтеят и постепенно изсъхват. Често се пречуват в мястото на повредата и полягат. Във влажно време, нападнатите растителни части се покриват с рехав и бързо пригарящ, светъл гъбен налеп.

В рамките на род Pythium се е извършил преход на гъбите от водна към сухоземна среда. Поради това представителите на този род се намират в много голяма зависимост от нивото на почвеното овлажняване и се развиват само при условия на висока влажност. Всички останали фактори, който забавят развитието на механичните тъкани – намалено осветление, гъсто разсаждане и свързаното с това етиолиране на растенията, висока температура, обилно минерално и органично торене, също провокират силното развитие на болестта.

 

КОНТРОЛ

 

Необходимо е да се избира лека, добре структурирана и отцедлива почва за отглеждане на растенията, както и добре подбран почвен профил, съобразен с начините на поливане, като се отдава предпочитание на високата леха. При поява на болестта поливките се преустановяват. Особено ценните растения може да се полеят с разтвори на някой от разрешените фунгициди.

 

  |  Views: 898  |  Прочетено във Вестник за градината