Енциклопедия

Раздел Енциклопедия:

Голи охлюви

Agrolimax

Голи охлюви

Голите охлюви се отнасят към мекотелите (Mollusca), клас коремоноги (Gastropoda). Известни са много видове голи охлюви, от които най-широко разпространение имат Agrolimax agrestis, A. reticulatus, A. lawis, Arion circumcriptus Lohust и други.

Повечето голи охлюви са загубили черупката си, като само при някои видове от нея са останали само рудиментни остатъци под формата на малки пластинки. Тялото на голите охлюви се състои от три части – глава, тяло и краче, което представлява най-долната хоризонтална част. Устният им апарат е от гризещ тип.

Размножаването  е полово. При някои видове се наблюдава и хермафродитизъм. Дори и при тях рядко се осъществява самооплождане. Обикновено през определени периоди хермафродитните видове се проявяват като мъжки, а през останалото време като женски. Те копулират помежду си и обменят половите си продукти.

Голите охлюви снасят сравнително едри, закръглени, бели и блестящи яйца на купчинки в почвата. От тях след 20-40 дни, в зависимост от условията, се излюпват охлювите от новото поколение. Яйцеснасянето преминава главно през пролеттта и есента. Есенното яйцеснасяне, от октомври до края на декември, е по-интензивно от пролетното, което се наблюдава от края на март до края на април. Половата зрялост настъпва на 5-8-месечна възраст. Отделните видове живеят от 1 до 2-3 години.

Голите охлюви са нощни животни. През деня те се укриват под камъни или растителни остатъци, намиращи се в засенчени и влажни места, откъдето нощем излизат, за да се хранят. След дъжд и при много влажно време те могат да бъдат активни и през деня.

Голите охлюви са силно влаголюбиви животни и обикновено се заселват и намножават масово в райони с по-влажен климат. Най-често те се пренасят от един район в друг чрез посадъчен материал от живи растения, чрез почва и особено често чрез оборски тор или компост.

Храносмилането при голите охлюви не е пълно и те се нуждаят от големи количества храна, от която си доставят нужните им пластични вещества и енергия. От храната те си набавят и необходимата на организма им вода. Голите охлюви използват разнообразни хранителни източници и в повечето случаи проявяват силно изразена многоядност. При бедно видово разнообразие на отглежданите растения те са в състояние да се изхранват и само с един вид. Голите охлюви са особено опасни за ягодата, като са в състояние да компрометират изцяло реколтата. В процеса на храненето си голите охлюви изгризват различни по форма и големина участъци по нападнатите растителни части. Освен това те ги замърсяват с екскременти и със слузните си следи, а понякога пренасят и спори на много фитопатогенни гъби. Това е особено характерно за причинителя на сивото гниене, което често съпътства повредите от голи охлюви.

За контрол на голите охлюви се използват разнообразни по своята природа и механизъм на действие мерки. От агротехническите мероприятия особено съществено значение имат отводняването на терените чрез изграждане на дренажни канавки, елиминиране на дивата растителност в необработваемите площи и на плевелите в земеделските земи. Редовната обработка на почвата съдейства за разрушаване на яйчните купчинки. Фосфорните торове, разхвърляни върху повърхността на лехите, предизвикват обилно отделяне на слуз, което води до изтощаване на голите охлюви. На малки площи могат да се използват негасена вар, пепел или сол, които се разхвърлят около растенията, без да се зариват. Известни резултати могат да се получат чрез заграждане на застрашените площи с ленти от дървесни стърготини и трици от иглолистни видове или с борови иглолиста, които трябва да бъдат около 5 см широки и 0,5 см високи. Голите охлюви се привличат чрез различни уловки, след което се унищожават. За примамки се използват бира, лимонада или прясно мляко, които се насипват в кофички или стъклени буркани, след което за заравят на около 1 над почвената повърхност. Охлювите се привличат от тези течности, влизат в съда, но не могат да излязат от него, след което се събират и унищожават. Особено силно привличащо действие за голите охлюви има металдехидът, известен като твърд или сух спирт. С негово участие се приготвят различни отровни примамки. Съществуват и готови гранулирани примамки за площно или редово третиране срещу голи охлюви.

 

  |  Views: 1692  |  Прочетено във Вестник за градината