Енциклопедия

Раздел Статии:

Осигурете на зеленчуците точната хранителна площ

Осигурете на зеленчуците точната хранителна площ

Под хранителна площ на едно растение разбираме онази площ, която му се предоставя, за да му осигури нормален растеж и развитие. Големината й се определя от произведението между междуредовото и вътрередовото разстояние. Например: сортовете ранно главесто зеле се отглеждат обикновено при 60 см междуредово разстояние и 40 см вътре в реда. Следователно хранителната площ на всяко растение е равна на 60х40=2400 кв. см или 0,24 кв. м. Като знаем хранителната площ за едно растение, можем да определим броя на растенията върху единица площ – 1 декар. Така например броят на растенията ранно главесто зеле на един декар се намира, като се раздели площта на декара на големината на хранителната площ за едно растение или в случая 1000 : 0,24 = 4166 броя.

Така се определя теоретичната бройка растения на единица площ, което обикновено не се покрива с реалната.

При гнездовото отглеждане на културите големината на хранителната площ за едно растение е равна на частното между хранителната площ на гнездото и броя на растенията в него.

При лентовото отглеждане големината на хранителната площ се равнява на произведението от средната стойност на междуредието и вътрередовото разстояние. Например: при 3-редов лентов посев по схема 50х20х20х10 големината на хранителната площ за едно растение ще бъде (50+20+20) : 3 х 10 = 30х10 = 300 кв. см или 0,03 кв. м.

Правилният избор на хранителна площ има голямо значение върху количеството и качеството на получената продукция. Големината на хранителната площ на растението зависи главно от големината и разположението на листната маса на даденото растение по времето, когато тя достига своя максимум и когато продуктивността й на единица земна площ е най-голяма. Колкото повече хранителната площ се доближава до оптимума на дадена култура, толкова на растението от тази зеленчукова култура се предоставят, при равни други условия, повече растежни фактори, като хранителни вещества, влага, светлина и др., и толкова повече нараства средното тегло на едно растение.

 

 | Views: 284 | Прочетено във Вестник за градината